Dealer and consultant search

digital workplace

Print

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Gepubliceerd door:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Germany

Tel.: +49 (0)2103 77 - 800
Fax: +49 (0)2103 77 - 242
e-mail: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

CEO's: Carsten Wiemann
geregistreerde kantoren: Keulen, Registerrechtbank "Amtsgericht Köln" HRB 31520
Bankrekening: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX
BTW-ID: DE 811 171 420 / fiscale ID: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: AN_202384_150416

Juridische informatie

Wanneer u gebruik maakt van deze website, neem dan kennis van de volgende juridische informatie:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

De inhoud van de websites van Akzo Nobel GmbH en haar dochterbedrijven (Akzo Nobel) valt onder het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van de teksten en afbeeldingen (geheel of ten dele) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AkzoNobel is een inbreuk op het auteursrecht en is daarmee illegaal. Dit geldt met name voor alle gebruiksrechten, zoals reproductie, vertaling of verwerking in elektronische systemen.

Gebruiksvoorwaarden

Toepassingsgebied

Deze website wordt geëxploiteerd en onderhouden door Akzo Nobel GmbH en alle andere dochterbedrijven van AkzoNobel (hierna 'AkzoNobel' of 'wij' genoemd). Uw toegang tot deze website en uw gebruik van deze website valt onder de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Mocht u via deze website bestellingen plaatsen, dan kunnen nog bijkomende andere voorwaarden van toepassing zijn.

Intellectueel eigendomsrechten, merkenrechten, licenties

Toepassing

De door AkzoNobel op deze websites gecreëerde inhoud en werken vallen onder de Duitse wetgeving. Alle bijdragen van derden (iedereen die geen deel uitmaakt van de onderneming AkzoNobel is een 'derde partij') worden als zodanig aangemerkt. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding of het gebruik buiten de grenzen die de Duitse wetgeving, met name het auteursrecht, daaraan stelt, vereist de schriftelijke toestemming van AkzoNobel. Kopieën van deze websites zijn alleen toegestaan voor particulier gebruik, niet voor commercieel gebruik. In uw persoonlijke kopie van deze websites mag de inhoud op geen enkele wijze worden gewijzigd en elke kennisgeving met betrekking tot auteurswetten, merken en andere commerciële eigendomsrechten moet ongewijzigd blijven.

Intellectueel eigendomsrechten, merkenrechten

Tenzij anders vermeld, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze site, met name rechten betreffende teksten, illustraties, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, HTML code en switch fields (hierna: 'content') zijn de eigendom van AkzoNobel en/of haar dochterbedrijven. Deze rechten gelden voor alle auteursrechten, handelsmerken en merken van AkzoNobel en/of haar dochterbedrijven, maar zijn niet daartoe beperkt.

Het gebruik van de teksten en afbeeldingen (geheel of gedeeltelijk) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AkzoNobel is een inbreuk op het auteursrecht en derhalve illegaal. Dit geldt met name voor alle gebruiksrechten, zoals reproductie, vertaling of verwerking in elektronische systemen.

Namen en logo's met het ®-teken zijn handelsmerken van AkzoNobel. Andere namen en logo's kunnen eveneens handelsmerken van AkzoNobel zijn. AkzoNobel heeft in bepaalde Europese landen een licentie op het gebied van bouwcoatings.

Licentie

De inhoud van deze website leidt niet tot de toekenning of de overdracht van licenties of rechten met betrekking tot auteurswetten, patenten, handelsmerken of andere commerciële eigendomsrechten door AkzoNobel of een derde, hetzij impliciet of op enige andere wijze.

Inhoud en verantwoording

De inhoud van deze site wordt gratis beschikbaar gesteld en is slechts bedoeld voor informatieve doeleinden; hierdoor ontstaat op geen wijze een zakelijke relatie tussen u en AkzoNobel.

AkzoNobel is, als dienstverlener verantwoordelijk voor zijn eigeninhoud, die het beschikbaar stelt in overeenstemming met § 2 van de Telemediengesetz (TMG, Duitse mediadienstenwet).

Hoewel AkzoNobel ernaar streeft de inhoud van zijn sites up-to-date, volledig en correct te houden, biedt AkzoNobel hier geen garantie voor. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving geactualiseerd, uitgebreid, gewijzigd of anderszins veranderd worden. AkzoNobel stelt zich niet aansprakelijk voor door derden geleden schade die ontstaan is in verband met het gebruik van deze content. Vraag in geval van twijfel rechtstreeks aanvullende juridische informatie aan bij AkzoNobel.

Er bestaat geen verplichting om overgedragen of opgeslagen externe informatie te bewaken (§ 7 paragraaf 2 TMG). Zodra AkzoNobel zich bewust wordt van het feit dat eigen of externe content een inbreuk op wetgeving of rechten van derden inhoudt, zal de betreffende content onmiddellijk verwijderd worden.

Financiële informatie

Deze website kan financiële informatie bevatten. Dergelijke financiële informatie die o.a. aandelenprijzen kan omvatten, maar daar niet toe beperkt is, is slechts bedoeld ter informatie. AkzoNobel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel geleden wordt vanwege het feit dat dergelijke financiële informatie niet doorlopend geactualiseerd wordt. De publicatie van financiële informatie op deze website, zoals jaarverslagen en jaarcijfers, kan niet worden uitgelegd als een officiële publicatie en is niet bindend.

Deze website en haar content zijn geen uitnodiging of aanbeveling om op enige wijze te beleggen in aandelen / effecten van AkzoNobel. Bezoeker van deze website zouden hun beslissing om te investeren of handelen in aandelen van AkzoNobel niet moeten baseren op deze website. Toekomstige ontwikkelingen en resultaten kunnen significant afwijken van de zienswijzen, meningen of verwachtingen die op deze website vermeld zijn.

Aansprakelijkheid voor informatie en links naar derden

Informatie van derden weerspiegelt uitsluitend de meningen van die derde partijen. AkzoNobel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie van deze aard.

Deze websites omvatten links naar websites van externe derde partijen. AkzoNobel heeft geen invloed op de inhoud van dergelijke websites waarnaar verwezen wordt. De respectievelijke leverancier of exploitant is altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de content en daarom aanvaardt AkzoNobel geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Wanneer AkzoNobel kennis neemt van inbreuken op rechten, zal de betreffende link meteen verwijderd worden. De aanwezigheid van links verwijst niet naar samenwerking tussen de derde partij en AkzoNobel en kan niet worden uitgelegd als een aanbeveling van AkzoNobel voor deze derde partij, haar website of jaar producten.

Vertrouwelijkheid en indiening van ideeën

U bent zelf volledig verantwoordelijkheid voor de naleving van de wet- en regelgeving van het land van waaruit u de website bezoekt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze regelingen, wordt de informatie die via deze website door u wordt overgedragen, niet als vertrouwelijk of als eigendomsrechtelijk beschouwd. U dient zich ervan te verzekeren dat u wettelijk gerechtigd bent deze informatie over te dragen en dat u geen informatie overdraagt die u onder de toepasselijke wetgeving niet mag overdragen. Vanwege het open karakter van het internet raden wij u aan geen informatie in te voeren die u als vertrouwelijk beschouwt.

Om onze eigen belangen en die van onze klanten te beschermen, moeten wij zeer omzichtig omgaan met de behandeling van de inhoud van ongevraagd ingediende ideeën. Buiten vaste zakelijke relaties aanvaardt AkzoNobel geen ingediende ideeën waar wij niet om gevraagd hebben. Het is bijzonder belangrijk dat men ter kennis neemt dat AkzoNobel dergelijke indieningen niet vertrouwelijk kan en wil behandelen, wanneer er geen sprake is van een duidelijke zakelijke relatie. Onhoud u daarom van de indiening van ideeën via deze website, waar wij als AkzoNobel niet om gevraagd hebben. Er bestaat een risico dat het ongevraagde en daarom onbeschermde / onbeveiligde ingediende idee algemeen bekend wordt, in welk geval AkzoNobel het recht zou hebben om het idee volledig te ontwikkelen, benutten, kopiëren en/of commercieel te exploiteren zonder dat dit u enig recht op compensatie zou geven of een mogelijkheid om ons aansprakelijk te stellen.

Gedeeltelijke onverbindendheid

Mochten de gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Ter vervanging van de onuitvoerbare delen zal AkzoNobel regelingen invoeren die wettelijk toegelaten zijn en het beoogde juridische effect van de oorspronkelijke ongeldige regeling zo dicht mogelijk benaderen, waarbij rekening zal worden gehouden met de inhoud en aard van de gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijke wet en rechtsgebied

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, met name meningsverschillen over hun bestaan en geldigheid, vallen onder de bevoegdheid van de respectievelijke Duitse rechtbanken.