Dealer and consultant search

digital workplace

Drukuj

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH.

Podmiot publikujący:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Niemcy

Tel.: +49 (0)2103 77 - 800
Faks: +49 (0)2103 77 - 242
E-mail: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Prezes Zarządu: Carsten Wiemann
Siedziba spółki: Kolonia, Sąd rejestrowy: Amtsgericht Köln HRB 31520
Konto bankowe: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX
VAT UE: DE 811 171 420 / Nr podatkowy: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: AN_202384_150416

Informacje prawne

Korzystając z naszej strony internetowej, należy uwzględnić poniższe informacje prawne:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

Treść internetowych publikacji firmy Akzo Nobel GmbH i jej filii (Akzo Nobel) jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie tekstów i rysunków oraz ich fragmentów bez pisemnej zgody Akzo Nobel stanowi naruszenie przepisów o prawach autorskich i jest niezgodne z prawem. Dotyczy to w szczególności wszystkich praw do użytkowania, takich jak powielanie, tłumaczenie lub przetwarzanie w systemach elektronicznych.

Warunki użytkowania

Zakres stosowania

Niniejsza strona internetowa jest utrzymywana i prowadzona przez Akzo Nobel GmbH i wszystkie inne spółki koncernu AkzoNobel (określane dalej łącznie nazwą „AkzoNobel” lub określeniem „my”). Dostęp oraz korzystanie z niniejszej witryny internetowej podlegają warunkom korzystania określonym poniżej. Odwiedzając tę stronę internetową i korzystając z niej, wyrażasz bez zastrzeżeń nieograniczoną zgodę na warunki jej użytkowania. W razie składania zamówień przez tę stronę internetową mogą obowiązywać dodatkowe warunki.

Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, prawa do marek i licencje

Wykorzystanie

Zawarte na tych stronach internetowych treści i dzieła, stworzone przez AkzoNobel, podlegają prawu niemieckiemu. Wszystkie przyczynki osób trzecich (osobą trzecią jest każdy podmiot, nie wchodzący w skład koncernu AkzoNobel) są odpowiednio oznaczone. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie w dowolny sposób, przekraczające granice ustanowione w prawie niemieckim, w szczególności w przepisach prawa autorskiego, wymaga pisemnej zgody AkzoNobel. Kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, nie do celów komercyjnych. Na osobistej kopii tych stron nie wolno w jakikolwiek sposób zmieniać treści a wszystkie informacje o prawach autorskich, markach handlowych i innych prawach własności gospodarczej nie mogą być zmieniane.

Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, prawa do marek

Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie do treści tej strony, w szczególności prawa do tekstów, rysunków, obrazów, materiałów audio i wideo, kodu HTML i pól sterujących (określanych łącznie jako „treść”) są własnością AkzoNobel i/lub przedsiębiorstw wchodzących w skład koncernu AkzoNobel. Prawa te rozciągają się na wszystkie prawa autorskie, znaki handlowe i marki należące do AkzoNobel i/lub innych przedsiębiorstw koncernu, nie są jednak do nich ograniczone.

Wykorzystanie tych treści, także we fragmentach, bez pisemnej zgody Akzo Nobel stanowi naruszenie przepisów o prawach autorskich i jest niezgodne z prawem. Dotyczy to w szczególności wszystkich praw do użytkowania, takich jak powielanie, tłumaczenie lub przetwarzanie w systemach elektronicznych.

Nazwy i logo oznaczone znakiem ® są markami AkzoNobel. Inne nazwy oraz logo mogą być również znakami towarowymi AkzoNobel. Firma AkzoNobel uzyskała licencję w zakresie powłok budowlanych w niektórych krajach europejskich.

Licencja

Treść niniejszej strony internetowej nie powoduje — ani domyślnie, ani w żaden inny sposób — udzielenia lub przeniesienia licencji albo praw autorskich, patentów, znaków handlowych i innych praw własności przemysłowej należących do AkzoNobel lub innego podmiotu trzeciego.

Treść i odpowiedzialność cywilna

Treść tej strony jest udostępniana bezpłatnie tylko do celów informacyjnych i nie stanowi podstawy do powstania jakiejkolwiek relacji handlowej między użytkownikiem tej strony i AkzoNobel.

AkzoNobel — jako usługodawca — odpowiada zgodnie z §2 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) za własne treści udostępniane do wykorzystania.

Mimo że AkzoNobel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności, kompletności i prawidłowości publikowanych treści, AkzoNobel nie może tego zagwarantować. Treści mogą zostać bez uprzedniego powiadomienia zaktualizowane, poszerzone, skrócone albo zmienione w inny sposób. W związku z tym AkzoNobel nie odpowiada za szkody poniesione przez osoby trzecie, spowodowane wykorzystaniem tych treści. W razie wątpliwości proszę zwrócić się do AkzoNobel o dodatkowe, wiążące prawnie informacje.

Nie zachodzi obowiązek monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji pochodzących od osób trzecich (§7 art. 2 ustawy TMG). Jeżeli AkzoNobel dowie się, że jego własne treści lub treści pochodzące od osób trzecich naruszają przepisy ustawowe lub prawa osób trzecich, odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Informacje finansowe

Niniejsza strona internetowa może zawierać informacje finansowe. Te informacje finansowe, obejmujące także, ale nie wyłącznie, kursy akcji, są przeznaczone tylko do ogólnych celów informacyjnych. AkzoNobel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać wskutek braku ciągłej aktualizacji informacji finansowych. Publikacja informacji finansowych na tej stronie internetowej, takich jak raporty roczne lub zamknięcia roczne, nie ma charakteru oficjalnego, a zatem jest niewiążąca.

Niniejsza strona internetowa i jej treść nie stanowi wezwania ani zalecenia inwestowania w jakiejkolwiek formie w papiery wartościowe AkzoNobel. Osoby korzystające z tej strony internetowej nie powinny opierać na niej swoich decyzji o inwestowaniu w lub obrocie papierami wartościowymi AkzoNobel. Rozwój sytuacji i zdarzenia w przyszłości mogą znacząco odbiegać od wyrażonych na tej stronie internetowej poglądów, opinii lub oczekiwań.

Odpowiedzialność cywilna za informacje i łącza osób trzecich

Informacje pochodzące od osób trzecich wyrażają osobiste opinie tych osób. AkzoNobel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani gwarancji za takie informacje.

Te strony zawierają łącza do zewnętrznych stron internetowych, należących do osób trzecich. AkzoNobel nie ma żadnego wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych, do których prowadzą te łącza. Za prawidłowość treści odpowiada w każdym przypadku odpowiedni dostawca lub operator, w związku z czym AkzoNobel nie gwarantuje prawdziwości tych informacji. Jeżeli AkzoNobel dowie się o naruszeniach prawa, odpowiednie łącza zostaną natychmiast usunięte. Obecność łączy nie oznacza, że istnieje jakakolwiek współpraca między tymi osobami trzecimi i AkzoNobel ani nie stanowi rekomendacji AkzoNobel dla tych osób trzecich, ich stron internetowych ani ich produktów.

Poufność i nadsyłanie pomysłów

Użytkownik sam odpowiada za przestrzeganie norm prawnych obowiązujących w kraju, z którego uzyskuje dostęp do tych stron internetowych. Jeżeli w niniejszych postanowieniach nie podano wyraźnie inaczej, wszystkie informacje przekazane przez użytkownika za pośrednictwem tej strony internetowej nie są traktowane jako poufne ani chronione prawami ochronnymi. Jest obowiązkiem użytkownika zapewnienie, że jest uprawniony do przekazywania tych informacji oraz że nie będzie przekazywać informacji, do których przekazywania nie jest upoważniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ze względu na otwarty charakter Internetu prosimy o powstrzymanie się od wprowadzania informacji traktowanych jako poufne.

W celu ochrony naszych własnych interesów, a także interesów naszych klientów musimy z najwyższą starannością traktować problematykę zgłaszania pomysłów bez wezwania z naszej strony. AkzoNobel nie akceptuje zgłaszania pomysłów bez wezwania z naszej strony poza ustalonymi stosunkami handlowymi. Szczególnie ważne jest to, że AkzoNobel nie może i nie będzie traktować poufnie nadesłanych w ten sposób pomysłów, niezwiązanych z jednoznacznymi stosunkami handlowymi. Dlatego prosimy o powstrzymanie się od zgłaszania takich pomysłów AkzoNobel bez wezwania, za pośrednictwem tej strony internetowej. Istnieje niebezpieczeństwo, że zgłoszenie bez wezwania, a tym samym bez zabezpieczenia spowoduje, że pomysł stanie się powszechnie znany, a wówczas AkzoNobel byłby uprawniony do rozwijania, stosowania, kopiowania i/lub zarobkowego wykorzystania tych pomysłów w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek zobowiązań wobec zgłaszającego co do rekompensaty lub rozliczenia.

Częściowa nieskuteczność

Jeżeli niniejsze Warunki użytkowania okażą się lub staną się częściowo nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień dotyczących stosunków między stronami. Nieskuteczna część zostanie przez AkzoNobel zastąpiona skutecznymi prawnie postanowieniami, których skutek prawny będzie maksymalnie zbliżony do celu części, która okazała się/stała się nieskuteczna, z uwzględnieniem treści i znaczenia niniejszych Warunków użytkowania

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają wyłącznie przepisom prawa niemieckiego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania, w szczególności co do ich istnienia i ważności, będą rozstrzygane przez właściwe sądy niemieckie.