Dealer and consultant search

digital workplace

Skriv ut

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Publicerad av:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Tyskland

Tel: +49 (0)2103 77 - 800
Fax: +49 (0)2103 77 - 242
e-post: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Verkställande direktörer: Carsten Wiemann
Huvudkontor: Köln, Registreringsdomstol "Amtsgericht Köln" HRB 31520
Bankkonto: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX
Momsregistreringsnummer: DE 811 171 420/Org.nr: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter-godkännandekod: AN_202384_150416

Juridisk information

Iaktta följande juridiska information när du använder vår webbplats:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

Innehållet på webbplatserna som tillhandahålls av Akzo Nobel GmbH och dess dotterbolag (Akzo Nobel) är upphovsrättskyddat. Alla rättigheter förbehålls. Användning av dessa texter och bilder eller delar av dem, utan i förväg givet skriftligt tillstånd från AkzoNobel utgör en överträdelse av upphovsrätten och är därför olaglig. Detta gäller särskilt all nyttjanderätt, såsom reproduktion, översättning eller bearbetning i elektroniska system.

Nyttjandevillkor

Tillämpningsområde

Denna webbplats drivs och underhålls av Akzo Nobel GmbH och alla andra AkzoNobel-dotterbolag (hädanefter kallade "AkzoNobel" eller "vi"). Din tillgång till webbplatsen och din användning av webbplatsen sker under nyttjandevillkoren som formuleras i enlighet med nedanstående. Genom att öppna och använda denna webbplats samtycker du utan förbehåll till dessa nyttjandevillkor. Om du genomför beställningar via denna webbplats kan ytterligare villkor träda i kraft.

Immaterialrätt, varumärkeslagar, licenser

Användning

Innehållet och arbetet som skapats av AkzoNobel på dessa webbplatser lyder under tysk lag. Alla tredjepartsbidrag (alla som inte tillhör ett AkzoNobel-företag är en tredje part) identifieras som sådana. Duplicering, redigering, distribution eller andra aktiviteter som utgör överträdelser av tysk lag, särskilt upphovsrättslag, kräver skriftligt godkännande av AkzoNobel. Kopior från dessa webbplatser får endast användas för privat bruk, inte för kommersiellt bruk. I din personliga kopia från dessa webbplatser får innehållet inte förändras på något sätt, och alla meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra immaterialrättsliga meddelanden måste kvarstå oförändrade.

Immaterialrätt, varumärkeslagstiftning

Om inte något annat uttryckligen anges tillhör all immaterialrättslig egendom på webbplatsen, särskilt rätten till texter, illustrationer, bilder, ljud- och filmmaterial och HTML-kod (hädanefter kallat "innehåll") Akzo Nobel och/eller dess dotterbolag. Dessa rättigheter gäller all upphovsrätt och alla varumärken som tillhör AkzoNobel och/eller dess dotterbolag, men är inte begränsade till dem.

Användning av innehållet, eller delar av det, utan i förväg givet skriftligt tillstånd från AkzoNobel utgör en överträdelse av upphovsrätten och är därför olaglig. Detta gäller särskilt all nyttjanderätt, såsom reproduktion, översättning eller bearbetning i elektroniska system.

Namn och logotyper som märkts med ®-tecknet är varumärken som tillhör AkzoNobel. Andra namn och logotyper kan också vara varumärken som tillhör AkzoNobel. AkzoNobel har licens inom byggnadsbeläggningar i vissa europeiska länder.

Licens

Innehållet på denna webbplats gör inte att licens till upphovsrätt, patent, varumärken eller annan immaterialrättslig egendom som tillhör AkzoNobel eller tredje part godkänns eller överförs, underförstått eller på något annat sätt.

Innehåll och ansvar

Innehållet på denna webbplats görs tillgängligt gratis, och endast i informationssyfte. Detta innebär inte att något affärssamarbete mellan dig och AkzoNobel upprättas.

AkzoNobel är som tjänsteleverantör ansvarig för det egna innehållet, som AkzoNobel gör tillgängligt i enlighet med § 2 i Telemediengesetz (TMG, tysk telemedialag).

AkzoNobel strävar efter att webbplatsernas innehåll ska vara uppdaterat, fullständigt och korrekt men utfärdar inte några garantier att så är fallet. Innehållet kan uppdateras, utökas, modifieras eller ändras på annat sätt utan att detta meddelas i förväg. AkzoNobel ansvarar inte för skador som uppstår hos tredje part i anslutning till användning av detta innehåll. Begär vid behov ytterligare juridisk information direkt från AkzoNobel.

Det finns inget åtagande gällande övervakning av överförd eller sparad extern information (§ 7, stycke 2 i TMG). Skulle AkzoNobel göras uppmärksamt på att eget eller externt innehåll utgör överträdelse mot lagar eller tredje parts rättigheter kommer innehållet i fråga omedelbart att avlägsnas.

Finansiell information

Denna webbplats kan innehålla finansiell information. Denna finansiella information, som bland annat kan omfatta aktiepriser, redovisas endast som allmän information. AkzoNobel tar inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av att sådan finansiell information inte är ständigt uppdaterad. Publiceringen av finansiell information på denna webbplats, såsom årsredovisningar eller årsberättelser, utgör inte officiella publikationer och är inte bindande.

Denna webbplats och dess innehåll utgör inte en inbjudan eller rekommendation att göra någon slags investering i AkzoNobel-aktier. Webbplatsens besökare bör inte basera eventuella beslut att investera i eller handla med AkzoNobel-aktier på information från denna webbplats. Framtida utveckling och resultat kan avvika avsevärt från synsätt, åsikter eller förväntningar som uttrycks på denna webbplats.

Ansvar för information och tredjepartslänkar

Information som har sitt ursprung hos tredje part utgör dessa tredje parters åsikter. AkzoNobel tar inget ansvar för denna sortens information.

Dessa webbplatser innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser. AkzoNobel har ingen påverkan på innehållet i de webbplatser som länkats till. Respektive leverantör eller operatör är alltid ansvarig för att innehållet är korrekt, och därför tar inte AkzoNobel något ansvar i detta avseende. Om AkzoNobel görs uppmärksamt på överträdelser av rättigheter kommer aktuell länk omedelbart att avlägsnas. Förekomst av en länk innebär inte att samarbete mellan AkzoNobel och aktuell tredje part förekommer, och ska inte betraktas som en rekommendation från AkzoNobel av denna tredje part, dess webbplats eller dess produkter.

Konfidentialitet och inlämnande av idéer

Du är ensamt ansvarig för att lagstiftningen i det land från vilket du använder webbplatsen iakttas. Om inte något annat uttryckligen anges i dessa villkor är informationen som förs över från dig via denna webbplats inte att betrakta som konfidentiell och skyddas inte av äganderätt. Du garanterar att du är juridiskt behörig att föra över denna information, samt att du inte för över information som du inte är behörig att föra över utifrån tillämplig lagstiftning. Mot bakgrund av internets öppna natur rekommenderar vi att du inte redovisar information som du betraktar som konfidentiell.

För att kunna skydda våra egna och våra kunders intressen måste vi hantera spontant inskickade idéer med största försiktighet. AkzoNobel accepterar inte idéer som skickas in spontant utanför organiserade affärssamarbeten. Det är särskilt viktigt att observera att AkzoNobel inte kan och inte kommer att hantera sådana idéer konfidentiellt utan ett tydligt formulerat affärssamarbete. Avstå därför ifrån att skicka in idéer spontant till AkzoNobel via denna webbplats. Risk föreligger att spontant och därför osäkert inskickade idéer sprids offentligt, och i sådana fall har AkzoNobel fullständig rätt att utveckla, utnyttja, kopiera och/eller använda dessa idéer kommersiellt utan att du har rätt till någon kompensation eller andra rättigheter.

Partiell ogiltighet

Skulle nyttjandevillkoren vara eller bli delvis ogiltiga ska återstående villkor mellan parterna förbli oförändrade. Som ersättning för ogiltiga delar kommer AkzoNobel införa villkor som är juridiskt giltiga, vilkas juridiska funktion kommer så nära den ogiltiga delens funktion som möjligt, med hänsyn tagen till nyttjandevillkorens innehåll och natur.

Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Dessa villkor lyder ensamt under tysk lag. Alla meningsskiljaktigheter som kan tänkas uppstå utifrån dessa nyttjandevillkor, särskilt meningsskiljaktigheter gällande villkorens existens och giltighet, avgörs av tillämpliga tyska domstolar.