Data protection declaration

Serdecznie witamy w koncernie AkzoNobel!

Cieszymy się, że odwiedzasz nasze strony internetowe i dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem, produktami i stronami internetowymi. Niniejsza Deklaracja o ochronie danych dotyczy AkzoNobel GmbH i wszystkich pozostałych przedsiębiorstw koncernu (zwanych dalej łącznie „AkzoNobel” lub „my”), z którymi użytkownik może się skontaktować za pośrednictwem tego portalu internetowego. Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych — w rozumieniu Ustawy o ochronie danych — jest wymienione w Informacjach o firmie przedsiębiorstwo koncernu odpowiadające za odnośne strony internetowe.

Ochrona prywatności użytkowników naszych stron internetowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego prosimy o przyjęcie do wiadomości następujących informacji.

• Anonimowe zbieranie danych

Zasadniczo użytkownik może odwiedzać strony internetowe AkzoNobel bez informowania kim jest. Jednak korzystamy z usługi Google Analytics — proszę zapoznać się z tym zagadnieniem opisanym w sekcji często zadawanych pytań odnośnie ochrony danych (lista często zadawanych pytań z odpowiedziami). Jeżeli użytkownik pobiera pliki, AkzoNobel otrzymuje także informację o nazwie pobranego pliku. Te informacje są analizowane do celów statystycznych. Indywidualny użytkownik pozostaje przy tym anonimowy.

Jeżeli użytkownik chce nawiązać z AkzoNobel indywidualną komunikację, zbierane są jego dane osobowe, które użytkownik podaje nam dobrowolnie i na podstawie własnej decyzji. Odbywa się to na przykład w ramach aplikowania na wolne stanowisko pracy, ankiety online lub przy rejestracji do udziału w konferencji. W ramach tych spersonalizowanych usług dane rejestracyjne użytkownika są przetwarzane w celu podanym użytkownikowi. Aby uniknąć nieporozumień, po zarejestrowaniu się AkzoNobel wysyła użytkownikowi wiadomość e-mail, którą użytkownik potwierdza, wyrażając w ten sposób zgodę (opcja double opt-in).

• Eksport i przetwarzanie danych w państwach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Ponieważ w ramach informowania klientów nie są zbierane żadne informacje osobowe, nie ma też miejsca eksport danych do państw nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W razie korzystania z ofert (usługi spersonalizowane) służących do indywidualnej komunikacji między AkzoNobel i użytkownikiem, dane osobowe mogą być w uzgodnionym celu (np. aplikacje do pracy, zapytania o produkty, rezerwacja miejsc na konferencjach) przekazywane przedsiębiorstwom nienależącym do koncernu AkzoNobel — i tym samym ewentualnie przekazywane także poza EOG. W zakresie przekazywania danych osobowych wewnątrz koncernu AkzoNobel obowiązuje wiążący Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych (Privacy Code of Conduct). Gwarantuje on, że sfera prywatna użytkownika i jego dane osobowe są — w ramach koncernu AkzoNobel — chronione w uznany i należyty sposób.

• Łącza zewnętrzne

W celu zapewnienia optymalnej informacji na naszych stronach znajdują się łącza, odsyłające do stron internetowych innych podmiotów trzecich. Jeżeli takie łącza nie są w sposób jednoznaczny rozpoznawalne, informujemy użytkownika, że jest to łącze zewnętrzne. AkzoNobel nie ma żadnego wpływu na treść i układ graficzny stron innych dostawców.

Z tego względu nie dotyczą ich oczywiście gwarancje opisane w niniejszej Deklaracji ochrony danych.

• Inne informacje oraz dane kontaktowe

W razie dalszych pytań na temat ochrony danych w AkzoNobel proszę zapoznać się z sekcją często zadawanych pytań (lista pytań oraz odpowiedzi na te pytania). Ponadto w każdej chwili użytkownik może przesłać zapytanie dotyczące swoich danych oraz ewentualne sugestie, wysyłając e-mail lub pismo na wskazany adres:

Pełnomocnik ds. ochrony danych AkzoNobel GmbH (*.pdf, 23 KB)

Ochrona danych – często zadawane pytania

• Co to są dane osobowe?

Dane osobowe są to informacje, które można przyporządkować konkretnej osobie. Może to być np. nazwisko, adres, telefonu i adres e-mail użytkownika.

• W jaki sposób AkzoNobel definiuje reklamę oraz badanie rynku?

Pod pojęciem reklamy i badań rynku rozumiemy informacje o asortymencie produktów (np. prospekty), informacje o usługach (np. doradztwo produktowe), informacje o programach lojalnościowych (np. konferencje, targi) oraz ankiety dla klientów (np. ankieta online na temat zadowolenia klientów).

• Co to jest Google Analytics? W jaki sposób mogę odmówić stosowania Google Analytics?

Strona internetowa stosuje usługę Google Analytics, czyli usługę analizy statystyk serwisów WWW świadczoną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies, czyli plików tekstowych zapisanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę sposobu korzystania z witryny. Informacje zapisane w pliku cookie dotyczące korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze należącym do Google, znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. W imieniu operatora niniejszej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu użytkowania witryny, generowania raportów dotyczących działań w serwisie WWW oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz Internetu na rzecz operatora serwisu internetowego.

Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Informujemy jednak, że wówczas nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto można zapobiec zapisywaniu danych utworzonych przez plik cookie, związanych z używaniem niniejszej witryny, oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym adresem strony: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

W związku z dyskusją na temat korzystania z narzędzi do analizy stosujących pełne adresy IP informujemy, że niniejsza strona używa usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”, a zatem adresy IP są przetwarzane tylko w skróconej formie, aby zapobiec bezpośredniemu powiązaniu z poszczególną osobą.

• Czym są pliki cookies?

Plik cookie to mały rekord danych, który może być zapisany na twardym dysku użytkownika. Rekord ten jest generowany przez serwer sieci Web, z którym użytkownik nawiązał połączenie za pomocą przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Netscape Navigator), a następnie wysyłany do komputera użytkownika. Większość przeglądarek jest domyślnie skonfigurowana tak, że pliki cookies są akceptowane automatycznie. Użytkownik może jednak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookies lub uprzedzała przed ich zapisaniem. Ponadto pliki cookie można w każdej chwili skasować z komputera (np. w Eksploratorze Windows). W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej funkcji systemu operacyjnego lub zapoznać się ze stroną Pomocy używanej przeglądarki internetowej.

• Czy AkzoNobel stosuje pliki cookies?

Tak, używamy plików cookies na niektórych naszych stronach internetowych. Zasadniczo wykorzystujemy je do analizy statystycznej zainteresowania naszymi stronami internetowymi.

• Czy mam prawo do informacji?

Niezależnie od tego, czy pozyskaliśmy dane osobowe użytkownika online czy drogą pisemną (np. reklama, zapytanie o produkt, zamówienie prospektu), oczywiście ma on prawo otrzymać informację, czy (a jeżeli tak, to jakie) dane osobowe użytkownika gromadzimy. W tym celu należy zwrócić się do pełnomocnika ds. ochrony danych AkzoNobel. Uzyskanie informacji jest bezpłatne.

• Czy mam prawo do zmiany lub skasowania danych?

AkzoNobel przechowuje dane użytkownika tylko tak długo, jak długo są one potrzebne do realizacji znanego celu. Dodatkowo użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać, w całości lub częściowo, ze skutkiem na przyszłość, swoją zgodę na wykorzystanie danych. W takim przypadku kasujemy odpowiednie dane użytkownika. W wyjątkowych przypadkach przeszkodą w takim skasowaniu mogą być przepisy ustawowe, zwłaszcza dotyczące obowiązku dowodowego. W takim przypadku dane użytkownika są blokowane i wykorzystywane tylko do spełnienia obowiązków ustawowych.

• Jak AkzoNobel traktuje „szczególne rodzaje danych osobowych”?

Szczególne rodzaje danych osobowych są zdefiniowane w §3 ust. 9 BDSG (niemieckiej Ustawy o ochronie danych). Mogą to być na przykład informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych itd. Dane te podlegają szczególnej ochronie. Użytkownik może w zasadzie odwiedzać strony internetowe AkzoNobel oraz korzystać w pełnym zakresie z zamieszczonej na nich oferty informacyjnej bez podawania nam tego rodzaju szczególnych danych osobowych. Jeżeli użytkownik bez wezwania udostępni AkzoNobel szczególne rodzaje danych osobowych, oznacza to dla AkzoNobel wyraźną zgodę wg §4a ust. 3 BDSG. W takim przypadku AkzoNobel zapewnia, że szczególne rodzaje danych osobowych użytkownika będą traktowane z należytą starannością.

• Czy ta Deklaracja ochrony danych odnosi się także do stron internetowych innych dostawców?

Niniejsza Deklaracja o ochronie danych nie dotyczy stron internetowych nienależących do AkzoNobel, odwiedzanych za pomocą łączy zamieszczonych na stronach internetowych AkzoNobel. Dlatego prosimy o uwzględnianie odnośnych uregulowań innych oferentów w zakresie ochrony danych.

• Gdzie mogę złożyć wniosek o wgląd w „Powszechnie dostępny wykaz metod”?

Zgodnie z przepisami BDSG, pełnomocnik ds. ochrony danych każdego przedsiębiorstwa jest zobowiązany do udostępnienia każdej osobie, na jej wniosek, informacji o metodach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Ta informacja jest udostępniana przez nas stale pod następującym łączem:

Powszechnie dostępny wykaz metod (łącze zewnętrzne)

• Zmiana niniejszej Deklaracji o ochronie danych

Szybki rozwój Internetu wymaga regularnych zmian w naszej Deklaracji o ochronie danych. Dlatego prosimy o zapoznanie się z najnowszą obowiązującą wersją Deklaracji o ochronie danych.

• Osoby do kontaktu w razie pytań lub wniosków o udzielenie informacji

Z pytaniami, uwagami, skargami oraz wnioskami o udzielenie informacji związanych z naszą Deklaracją o ochronie danych oraz przetwarzania danych osobowych użytkownik może zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych, który jest do dyspozycji użytkowników pod podanym wyżej adresem.