Gegevensbeschermingsverklaring

Welkom bij AkzoNobel

We verheugen ons over uw bezoek van onze websites en we danken u voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze websites. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor AkzoNobel GmbH en alle andere dochterbedrijven van AkzoNobel (hierna gezamenlijk 'AkzoNobel' of 'wij' genoemd) die u via dit internetportaal kunt bereiken. De voor de verwerking van persoonlijke gegevens verantwoordelijke organisatie in de zin van de privacywetgeving is het AkzoNobel-bedrijf dat onder de bedrijfsinformatie van de respectievelijke websites vermeld is.

Wij vinden de bescherming van uw privacy bij uw bezoek aan onze websites van groot belang. Dat is de reden waarom wij u attent maken op de volgende informatie:

• Anonieme gegevensverzameling

U kunt de AkzoNobel-websites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. We maken echter gebruik van Google Analytics, meer informatie over dit onderwerp vindt u bij onze FAQ's (lijst van vaak gestelde vragen en de antwoorden daarop). Mocht u bestanden hebben gedownload, dan weet AkzoNobel ook de naam van het betreffende bestand. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Als individuele gebruiker blijft u dus anoniem.

Mocht u een persoonlijke communicatie met AkzoNobel willen starten, dan worden persoonlijke gegevens vastgelegd die u ons uit eigen beweging beschikbaar stelt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als onderdeel van een sollicitatie op een vacature, een online enquête of een inschrijving voor een conferentie. Als onderdeel van deze voor specifieke personen verleende diensten worden uw inschrijvingsgegevens verwerkt voor het aan u kenbaar gemaakte doel. Om misverstanden te voorkomen, stuurt AkzoNobel u een e-mail nadat u zich heeft geregistreerd, waarmee u kunt bevestigen dat u ermee instemt (double opt-in).

• De export naar en gegevensverwerking in landen buiten de Europese Economische Ruimte

Aangezien er uit pure klantinformatie geen persoonlijke gegevens worden gehaald, vindt er geen export plaats van gegevens buiten de EER.

Wanneer u gebruik maakt van aanbiedingen (persoonlijke diensten) waarbij persoonlijke communicatie tussen AkzoNobel en u vereist is, kunnen deze persoonlijke gegevens voor de vervulling van het overeengekomen doel (bijv. sollicitatie, verzoek om productinformatie, boeking van conferenties) worden doorgestuurd naar bedrijven binnen het AkzoNobel-concern en derhalve buiten de Europese Economische Ruimte. Binnen AkzoNobel geldt een bindende gedragscode voor de verzending van persoonlijke gegevens. Dit zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens binnen AkzoNobel op een deugdelijke manier beveiligd worden die aan de wettelijke regels voldoet.

• Externe links

Om u optimaal te kunnen informeren, kunt u op onze websites links vinden die u doorverwijzen naar websites van derden. Wanneer dergelijke links niet meteen als zodanig herkenbaar zijn, geven wij aan dat het een externe link betreft. AkzoNobel heeft geen enkele invloed van welke aard dan ook op de inhoud en het design van de sites van andere providers.

De garanties van deze gegevensbeschermingsverklaring gelden daarom niet op dergelijke sites.

• Nadere informatie en contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over het onderwerp 'gegevensbescherming bij AkzoNobel', dan vindt u de antwoorden daarop bij onze FAQ's (lijst van vaak gestelde vragen en de antwoorden daarop). Bovendien kunt u te allen tijde informatie over uw gegevens en uw eventuele suggesties per e-mail of brief naar het volgende adres sturen:

AkzoNobel GmbH data protection representative (*.pdf, 23 KB)

FAQ Gegevensbeschermingsverklaring

• Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens is informatie die te herleiden is tot u als individu. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

• Hoe definieert AkzoNobel adverteren, marktonderzoek?

Wij definiëren marktonderzoek als informatie voor het productprogramma (bijv. brochures) informatie over diensten (bijv. productadvies) informatie over het programma voor behoud van klanten (bijv. conferenties, vakbeurzen) en klantonderzoek (bijv. online-enquetes over klanttevredenheid).

• Wat is Google Analytics? Hoe kan ik het gebruik van Google Analytics weigeren?

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse door Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogeheten 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten te genereren over de website-activiteiten en om verdere diensten te verlenen in verband met het website- en internetgebruik voor de exploitant van de website.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen met behulp van een overeenkomstige instelling van uw browser-software; wij wijzen er echter op dat u dan niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Verder kunt u het verzamelen van data door het cookie in verband met uw website gebruik en het verwerken van deze gegevens door Google door de volgende plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

In het licht van de discussie over het gebruik van analyse-tools met volledige IP-adressen, delen wij u mee dat deze website Google Analytics met de "anonymizeIp()"-expansie gebruikt en dat daarom IP-adressen alleen in hun afgekorte vorm worden verwerkt teneinde een rechtstreekse referentie naar een individu te voorkomen.

• Wat zijn cookies?

Een cookie is een kleine hoeveelheid data die wordt opgeslagen op uw harddrive. Deze hoeveelheid data wordt gecreëerd door de webserver waarmee u door middel van uw webbrowser (bijv. Internet Explorer, Netscape Navigator) verbinding heeft gezocht en die u vervolgens wordt toegezonden. De meeste browsers hebben een standaardinstelling waarin zij automatisch cookies accepteren. U heeft echter de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat cookies of hun voorafgaande weergave verworpen worden. Bovendien kunt u cookies op elk gewenst moment van uw systeem verwijderen (bijv. Windows Explorer). Gebruik hiervoor de bijbehorende functie in uw besturingssysteem of lees de Help-pagina van uw webbrowser.

Maakt AkzoNobel gebruik van cookies?

Ja, wij gebruiken cookies op diverse websites. Over het algemeen gebruiken wij cookies voor statistische analyse van de interesse in onze websites.

Heb ik recht op toegang tot de gegevens?

Ongeacht de vraag of wij uw persoonlijke gegevens online of schriftelijke vorm (bijv. een sollicitatie, een product- of brochureaanvraag) hebben ontvangen, heeft u vanzelfsprekend het recht om te weten of, en zo ja, welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Neem hiervoor contact op met de manager voor gegevensbescherming bij AkzoNobel. Een dergelijke navraag is kosteloos.

Heb ik het recht om gegevens te laten wijzigen of verwijderen?

AkzoNobel bewaart uw gegevens slechts zolang wij die nodig hebben voor het bekende gebruiksdoel. U heeft bovendien altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van de gegevens geheel of ten dele te herroepen met werking voor de toekomst. In dat geval zullen wij uw desbetreffende gegevens verwijderen. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan het verwijderen van gegevens in strijd met toepasselijke wetgeving zijn, vooral wanneer de betreffende gegevens relevant zijn voor toepasselijke bewijslasten. In dergelijke gevallen worden uw gegevens geblokkeerd en worden deze alleen gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

• Hoe gaat AkzoNobel om met "speciale persoonlijke gegevens"?

Speciale soorten persoonlijke informatie worden gedefinieerd in §3 paragraaf 9 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). Dit betreft bijvoorbeeld informatie over de gezondheid, politieke overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden enz. Deze gegevens vallen onder een speciale bescherming. U kunt de AkzoNobel-websites bezoeken en de volledige reeks informatie van deze websites gebruiken zonder ons deze bijzondere persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen. Mocht u dergelijke speciale persoonlijke informatie aan ons beschikbaar stellen zonder dat wij daarom gevraagd hebben, dan geldt dit feit als uitdrukkelijke toestemming voor AkzoNobel volgens § 4a paragraaf 3 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). In dat geval garandeert AkzoNobel u dat deze speciale persoonlijke gegevens met de vereiste zorgvuldigheid behandeld zullen worden.

Geldt deze gegevensbeschermingsverklaring ook voor de websites van andere providers?

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt niet voor websites buiten AkzoNobel die bereikbaar zijn via links op de AkzoNobel-websites. Stel u daarom op de hoogte van de respectievelijk regelingen die andere aanbieders hanteren voor de privacybescherming.

Waar kan ik om inzage vragen in de 'index van procedures voor iedereen'?

Volgens de Duitse wet op de privacybescherming (BDSG) is de functionaris voor privacybescherming van een bedrijf verplicht op verzoek 'eenieder' toegang te bieden tot informatie over de procedures voor de automatische verwerking van persoonlijk gegeven. Wij bieden u permanent informatie via de volgende link:

Index van procedures voor iedereen (externe link)

• Wijzigingen in deze Gegevensbeschermingsverklaring

De snelle ontwikkeling van het internet maakt het noodzakelijk voor ons om onze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Neem in dit geval nota van de bijgewerkte versie van onze gegevensbeschermingsverklaring.

• Contact voor vragen of informatieverzoeken

Voor vragen, opmerkingen, klachten en informatieverzoeken met betrekking tot onze gegevensbeschermingsverklaring en de verwerking van uw persoonlijke gegeven, kunt u contact opnemen met onze manager voor privacybescherming. U kunt deze bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.