Dealer and consultant search

digital workplace

Drukāt

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Izdevējs:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Vācija

Tel .: +49 (0) 2103 77-800
Fakss: +49 (0) 2103 77-242
e-pasts: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Vadītāji: Tim Starken, Carsten Wiemann
Reģistrētie biroji: Ķelne, Reģistrācijas tiesa "Amtsgericht Köln" HRB 31520
Bankas konts: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX
VAT ID: DE 811 171 420 / Tax ID: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter apstiprināšanas kods: AN_202384_150416

Juridiskā informācija

Lietojot mūsu mājaslapu, lūdzu, ievērojiet šādu juridisko informāciju:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

Akzo Nobel GmbH un tās meitasuzņēmumu (Akzo Nobel) tīmekļa vietnēs publicētajam saturam ir autortiesības. Visas tiesības aizsargātas. Tekstu un attēlu vai izrakstu izmantošana bez iepriekšējas Akzo Nobel rakstiskas piekrišanas ir autortiesību likuma pārkāpums, un līdz ar to - nelikumīga. Tas jo īpaši attiecas uz visām izmantošanas tiesībām, piemēram, reproducēšanu, tulkošanu vai elektronisku apstrādi.

Izmantošanas noteikumi

Pielietojuma joma

Šo vietni pārvalda un uztur Akzo Nobel GmbH un visi AkzoNobel meitasuzņēmumi (turpmāk tekstā "AkzoNobel" vai "mēs"). Jūsu piekļuve šai mājaslapai un jūsu iespējas izmantot šo tīmekļa vietni ir pakļautas lietošanas noteikumiem, kas ir formulēti šādi. Apmeklējot un izmantojot šo mājaslapu, jūs bez ierunām un bez iebildumiem piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja veicat pasūtījumu, izmantojot šo tīmekļa vietni, tad var būt spēkā turpmāk minētie noteikumi.

Intelektuālā īpašuma tiesības, preču zīmju likums, licences

Izmantošana

Uzņēmuma AkzoNobel šajās tīmekļa vietnēs izveidotais saturs un darbi ir pakļauti Vācijas likumiem. Visi trešo pušu (ikviens, kas nav daļa no AkzoNobel uzņēmuma ir trešā persona) veiktie ieguldījumi/ziedojumi tiek identificēti. Jebkāda dublēšanai, rediģēšanai, izplatīšanai un jebkāda veida lietošanai ārpus Vācijas jurisdikcijas, it īpaši autortiesību likuma jomā, ir nepieciešama rakstiska AkzoNobel piekrišana. Šo vietņu kopijas ir atļautas tikai privātai lietošanai, nevis komerciālai izmantošanai. Lietojot savu personīgo šo tīmekļa vietņu kopiju, to saturs nedrīkst nekādā veidā tikt mainīts, un katram paziņojumam, kas skar autortiesību likumus, zīmolus un citas komerciālās īpašumtiesības, ir jāpaliek nemainīgam.

Intelektuālā īpašuma tiesības, preču zīmju likums

Ja nav noteikts citādi, visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz šīs mājaslapas saturu, jo īpaši tiesības, kas attiecas tekstiem, ilustrācijām, attēliem, audio un video materiāliem, HTML kodiem un maināmiem laukiem (turpmāk tekstā "saturs"), ir AkzoNobel un/vai tā meitasuzņēmumu īpašums. Šīs tiesības attiecas uz visiem autortiesību likumiem, preču zīmēm un AkzoNobel un/vai tā meitasuzņēmumu zīmoliem, bet neaprobežojas tikai ar tiem.

Satura un tā izrakstu izmantošana bez iepriekšējas Akzo Nobel rakstiskas piekrišanas ir autortiesību likuma pārkāpums, un līdz ar to - nelikumīga. Tas jo īpaši attiecas uz visām izmantošanas tiesībām, piemēram, reproducēšanu, tulkošanu vai elektronisku apstrādi.

Vārdi un logotipi, kas marķēti ar ® zīmi, ir AkzoNobel preču zīmes. Arī citi nosaukumi un logotipi var būt AkzoNobel preču zīmes. Uzņēmumam AkzoNobel ir licence ēku pārklājumu jomā dažās Eiropas valstīs.

Licence

Šīs mājaslapas saturs nesniedz AkzoNobel piederošās licences vai citas tiesības saistībā ar autortiesību likumu, patentiem, preču zīmēm vai citas komerciālas īpašumtiesības trešajai personai, ne piešķiršanas, ne atsavināšanas formā, nedz netieši, nedz jebkādā citā veidā.

Saturs un atbildība

Šīs vietnes saturs ir pieejams bez maksas un tikai informatīvos nolūkos, tas neveido jebkāda veida biznesa attiecības starp jums un AkzoNobel.

Būdams pakalpojumu sniedzējs, AkzoNobel ir atbildīgs par savu saturu, ko tas dara pieejamu izmantošanai saskaņā ar Telemediengesetz (TMG, vācu Telemediju likums) 2. paragrāfu.

Lai arī AkzoNobel cenšas savu tīmekļa vietņu saturu uzturēt aktuālu, pilnīgu un pareizu, AkzoNobel to negarantē. Saturs var tikt atjaunināts, paplašināts, pārveidots vai mainīts citā veidā bez īpaša brīdinājuma. AkzoNobel neatbild par trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem, kas ir radušies saistībā ar šī satura izmantošanu. Ja rodas šaubas, lūdzu, pieprasiet papildu juridisko informāciju tieši no AkzoNobel.

Nav pienākuma monitorēt nodoto vai saglabāto ārējo informāciju (TMG 2. punkta 7. paragrāfs). Tiklīdz AkzoNobel uzzina, ka viņu pašu vai ārējais saturs pārkāpj kādus likumus vai trešo personu tiesības, attiecīgais saturs tiek nekavējoties izņemts.

Finanšu informācija

Šī mājaslapa var saturēt finanšu informāciju. Šī finanšu informācija, kas ietver akciju cenas, bet neaprobežojas ar tām, ir paredzēta tikai kā vispārīga informācija. AkzoNobel neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas var tikt radīti, jo šāda finanšu informācija netiek pastāvīgi atjaunināta. Šajā tīmekļa vietnē publicētā finanšu informācija, piemēram, gada pārskati vai gada finanšu pārskati, neatspoguļo oficiālo publikāciju un nav saistoša.

Šī tīmekļa vietne un tās saturs nav jāuztver kā aicinājums vai ieteikums veikt ieguldījumus jebkāda veida AkzoNobel akcijās. Vietnes apmeklētāji nedrīkst balstīt savu lēmumu par ieguldīšanu vai tirdzniecību ar AkzoNobel akcijām šīs tīmekļa vietnes informācijā. Turpmākā attīstība un uzņēmējdarbības rezultāti var būtiski atšķirties no šajā tīmekļa vietnē paustajiem uzskatiem, viedokļiem vai cerībām.

Atbildība par informāciju un trešo personu saitēm

Informācija, kas nākusi no trešajām pusēm, ir šo trešo personu viedokļa izpausme. AkzoNobel neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par šāda veida informāciju.

Šīs vietnes ietver saites uz ārējām trešo pušu tīmekļa vietnēm. Uzņēmumam AkzoNobel nav nekādas ietekmes uz šo saistīto vietņu saturu. Attiecīgais piegādātājs vai operators vienmēr ir atbildīgs par satura pareizību, un tas ir iemesls, kāpēc AkzoNobel neuzņemas nekādu atbildību šajā sakarā. Ja uzņēmumam AkzoNobel kļūst zināms par tiesību pārkāpumiem, tad attiecīgā saite tiek nekavējoties izņemta. Saišu esamība nav liecība par sadarbību starp trešo personu un AkzoNobel, un tā nav AkzoNobel ieteikums izmantot šo trešo personu, tās mājaslapu vai tās produktus.

Konfidencialitāte un ideju iesniegšana

Vienīgi jūs esat atbildīgs par tās valsts juridisko normu ievērošanu, no kuras jūs piekļūstat šai mājaslapai. Ja šajos noteikumos nav skaidri norādīts citādi, jebkāda informācija, ko jūs nododat, izmantojot šo tīmekļa vietni, netiek uzskatīta par konfidenciālu un nav aizsargāta ar īpašuma tiesībām. Jūs nodrošināt to, ka jums ir likumīgi atļauts nodot konkrēto informāciju, kā arī to, ka jūs nenododat nekādu informāciju, ko jums nav atļauts nodot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Sakarā ar interneta atklāto dabu, mēs iesakām jums neievadīt nekādu informāciju, ko jūs uzskatāt par konfidenciālu.

Lai aizsargātu mūsu pašu intereses, kā arī mūsu klientu intereses, mums ir ar vislielāko rūpību jārīkojas ar bez īpaša pamudinājuma iesniegtajām idejām. AkzoNobel nepieņem tādu ideju sūtījumus, kas ir iesniegtas pēc pašu iniciatīvas ārpus fiksētām biznesa attiecībām. To ir īpaši svarīgi atzīmēt, ka AkzoNobel nevar rīkoties un nerīkosies ar šādiem sūtījumiem kā konfidenciāliem, ja nepastāvēs skaidras biznesa attiecības. Tāpēc, lūdzu, atturieties no nemudinātu ideju iesniegšanas uzņēmumam AkzoNobel, izmantojot šo tīmekļa vietni. Pastāv risks, ka bez pamudinājuma iesniegtās, un tāpēc nenodrošinātās, idejas kļūst par publiski pieejamām, un tādā gadījumā AkzoNobel ir tiesības tās pilnībā izstrādāt, realizēt, kopēt un/vai izmantot šīs idejas komerciāli, nenodrošinot jums tiesības uz jebkāda veida kompensāciju un neiegūstot tiesības saukt jūs pie atbildības.

Daļēja neefektivitāte

Ja kādi līguma lietošanas noteikumi ir vai kļūst daļēji neefektīvi, pārējo noteikumu spēkā esamība pusēm paliek nemainīga. Neefektīvo daļu vietā AkzoNobel ieviesīs noteikumus, kas ir juridiski saistoši un kuru juridiskās sekas būs tik līdzīgas, cik vien iespējams, tām, kādas bija paredzētas neefektīvajā daļā, ņemot vērā izmantošanas noteikumu saturu un būtību.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šie izmantošanas noteikumi ir pakļauti tikai Vācijas likumiem. Visas viedokļu atšķirības, kas var rasties sakarā ar šiem izmantošanas noteikumiem, jo​īpaši viedokļu atšķirības par to spēkā esamību un derīgumu, izšķir atbildīgās Vācijas tiesas.