Dealer and consultant search

digital workplace

Print

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Leidėjas:

„Akzo Nobel Hilden GmbH“
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Vokietija

Telefonas +49 (0)2103 77 - 800
Faksas +49 (0)2103 77 - 242
el. paštas woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Direktoriai: Tim Starken, Carsten Wiemann
Registruotoji buveinė: Kelno pirmos instancijos teismas „Amtsgericht Köln“ HRB 31520
Banko sąskaita: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX
PVM mokėtojo kodas: DE 811 171 420 / Mokesčių mokėtojo kodas: 207/5700/0873

„AkzoNobel Brandcenter“ patvirtinimo kodas: AN_202384_150416

Teisinė informacija

Naudodamiesi mūsų svetaine vadovaukitės šia teisine informacija:

„Akzo Nobel Hilden GmbH“, Hilden, 2017 m. ©

„Akzo Nobel GmbH“ ir jos filialų („Akzo Nobel“) svetainėse pateikiamą turinį saugo autorių teisės. Visos teisės saugomos. Tekstų ir vaizdų, taip pat jų ištraukų, naudojimas be raštiško „Akzo Nobel" sutikimo pažeidžia autorių teisių apsaugos įstatymą ir yra neteisėtas. Tai taikoma visoms panaudojimo teisėms, pvz., atkūrimui, vertimui arba apdorojimui naudojant elektronines sistemas.

Naudojimo sąlygos

Taikymo sritis

Šią svetainę valdo ir prižiūri „Akzo Nobel GmbH“ bei kiti „AkzoNobel“ filialai (toliau kartu vadinami „AkzoNobel“ arba „mes“). Apsilankymus šioje svetainėje ir jos naudojimą reglamentuoja toliau išvardintos naudojimo sąlygos. Lankydamiesi ir naudodamiesi šia svetaine jūs besąlygiškai sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. Jei pateiksite užsakymus šioje svetainėje, gali būti taikomos papildomos sąlygos.

Intelektinės nuosavybės teisės, prekių ženklų įstatymas, licencijos

Naudojimas

„AkzoNobel“ sukurtas turinys ir darbai šiose svetainėse skelbiami vadovaujantis Vokietijos įstatymais. Bet koks trečiųjų šalių (trečioji šalis – tai šalis, kuri nėra „AkzoNobel“ įmonės dalis) indėlis yra atitinkamai pažymimas. Jei šią informaciją ketinate kopijuoti, redaguoti, platinti ir naudoti ne pagal Vokietijos įstatymus (ypač autorių teises), reikalingas raštiškas „AkzoNobel“ sutikimas. Šių svetainių kopijas leidžiama naudoti tik asmeniniais, o ne komerciniais tikslais. Asmeninėse šių svetainių kopijose draudžiama keisti turinį, o visos nuorodos į autorių teises, prekių ženklus bei kitas pramoninės nuosavybės teises turi likti nepakitusios.

Intelektinės nuosavybės teisės, prekių ženklų įstatymas

Jei nenurodyta kitaip, visos su šios svetainės turiniu susijusios intelektinės nuosavybės ir autorių teisės, ypač teisės į tekstus, paveikslėlius, nuotraukas, garso ar vaizdo medžiagą, HTML kodą bei valdymo skydelius (toliau vadinamus „Turiniu“) yra „AkzoNobel“ ir/arba jis filialų nuosavybė. Šios teisės taikomos visoms autorių teisėms, „AkzoNobel“ ir (arba) jos filialų prekių ženklams, tačiau tuo neapsiribojama.

Turinio arba jo ištraukų naudojimas be raštiško „AkzoNobel" sutikimo pažeidžia autorių teisių apsaugos įstatymą ir yra neteisėtas. Tai taikoma visoms panaudojimo teisėms, pvz., atkūrimui, vertimui arba apdorojimui naudojant elektronines sistemas.

® ženklu pažymėti pavadinimai ir logotipai yra „AkzoNobel“ prekių ženklai. Kiti pavadinimai ir logotipai taip pat gali būti „AkzoNobel" prekių ženklai. „AkzoNobel“ turi licenciją platinti pastatų dangas tam tikrose Europos šalyse.

Licencija

Šios svetainės turinys nei pagal nutylėjimą, nei kitokiu būdu neleidžia suteikti ar perleisti „AkzoNobel“ ar trečiajai šaliai priklausančių licencijų ar teisių, susijusių su autorių teisėmis, patentais, prekių ženklais arba kitomis pramoninės nuosavybės teisėmis.

Turinys ir atsakomybė

Šios svetainės turinys teikiamas nemokamai ir tik informavimo tikslais; jis neformuoja verslo santykių tarp jūsų ir „AkzoNobel“.

Vadovaujantis Vokietijos telemedijos įstatymo (vok. „Telemediengesetz“ TMG) 2 skyriumi, „AkzoNobel“ (kaip paslaugų teikėja) pati atsako už suteikiamos informacijos turinį.

Nors „AkzoNobel“ nuolat stengiasi atnaujinti, papildyti ir taisyti savo svetainių turinį, tačiau „AkzoNobel“ jokių turinio garantijų nesuteikia. Turinys gali būti atnaujintas, papildytas, modifikuotas ar kitaip pakeistas be išankstinio įspėjimo. „AkzoNobel" neatsako už žalą, kurią trečioji šalis gali patirti naudodamasi šia informacija. Jei kilo abejonių, dėl papildomos teisinės informacijos kreipkitės tiesiogiai į „AkzoNobel“.

Prievolė prižiūrėti perduotą ar išsaugotą išorinę informaciją netaikoma (TMG, 7 skyrius, 2 punktas). Jei „AkzoNobel“ pastebi, kad jos ar išorinis turinys pažeidžia įstatymus arba trečiųjų šalių teises, toks turinys nedelsiant pašalinamas.

Finansiniai duomenys

Šioje svetainėje gali būti pateikiami finansiniai duomenys. Šie finansiniai duomenys, kurie apima akcijų kainas, bet jomis neapsiriboja, pateikiami tik kaip bendroji informacija. „AkzoNobel“ neprisiima atsakomybės už žalą, kurią galima patirti dėl to, kad šie finansiniai duomenys nėra nuolat atnaujinami. Šioje svetainėje skelbiami finansiniai duomenys, pvz., metinės ataskaitos arba metiniai pranešimai, nėra įpareigojantys ir tai nėra oficiali publikacija.

Ši svetainė ir jos turinys negali būti laikomas kvietimu arba rekomendacija investuoti į „AkzoNobel“ akcijas. Šios svetainės lankytojai neturėtų priimti sprendimo investuoti ar prekiauti „AkzoNobel“ akcijomis atsižvelgdami į šioje svetainėje pateikiamą informaciją. Būsima įvykių eiga ir rezultatai gali labai skirtis nuo šioje svetainėje išreikštų pažiūrų, nuomonių ar lūkesčių.

Atsakomybė už informaciją ir trečiųjų šalių nuorodas

Trečiųjų šalių pateikta informacija išreiškia trečiųjų šalių nuomonę. „AkzoNobel“ neprisiima atsakomybės už tokio pobūdžio informaciją.

Šiose svetainėse pateikiamos nuorodos į išorines trečiųjų šalių svetaines. „AkzoNobel“ neatsako už šiose susietose svetainėse pateikiamą turinį. Už turinio teisingumą atsako atitinkamas paslaugų teikėjas arba operatorius ir „AkzoNobel“ negali būti laikoma atsakinga už šį turinį. Jei „AkzoNobel“ pastebės teisių pažeidimų, atitinkama nuoroda bus nedelsiant pašalinta. Nuorodų naudojimas nėra patvirtinimas, kad trečioji šalis ir „AkzoNobel“ bendradarbiauja, ir jos nereiškia, kad „AkzoNobel“ rekomenduoja šią trečiąją šalį, jos svetainę arba produkciją.

Konfidencialumas ir idėjų pateikimas

Jūs atsakote už tai, kad būtų laikomasi šalies, kurioje jungiatės prie šios svetainės, teisės aktų. Jei šiose nuostatose nenurodyta kitaip, visa informacija, kurią jūs perduodate per šią svetainę, yra laikoma nekonfidencialia ir jos nesaugo nuosavybės teisė. Jūs privalote garantuoti, kad turite atitinkamus įgaliojimus perduoti tokią informaciją ir įsipareigojate neperduoti jokios informacijos, kurios pagal galiojančius įstatymus jūs neturite teisės perduoti. Dėl lengvos prieigos prie interneto rekomenduojame neįvesti informacijos, kurią jūs laikote konfidencialia.

Siekdami apsaugoti asmeninius bei mūsų klientų interesus mes itin kruopščiai nagrinėsime laisvanoriškai atsiųstų idėjų tematiką. „AkzoNobel“ yra nepriimtina, kad idėjos būtų laisvanoriškai siunčiamos nesilaikant įtvirtintų verslo santykių. Atkreipkite dėmesį, kad nesant aiškių įtvirtintų verslo santykių „AkzoNobel“ negali laikyti tokių pateiktų idėjų konfidencialiomis. Rekomenduojame laisvanoriškai nesiųsti idėjų „AkzoNobel“ per šią svetainę. Egzistuoja pavojus, kad laisvanoriškai atsiųsta idėja bus neapsaugota ir taps viešai žinoma, todėl „AkzoNobel“ įgis teisę plėtoti, taikyti, kopijuoti ir (arba) pramoniniu mastu naudoti šią idėją, neprivalėdama kokiu nors būdu jums atlyginti arba su jumis atsiskaityti.

Dalinis negaliojimas

Jei naudojimo sąlygos nustoja galioti arba tampa iš dalies negaliojančiomis, likusios šalių santykius reglamentuojančios nuostatos lieka nepakitusios. Vietoj nebegaliojančios dalies „AkzoNobel“ įtrauks teisiškai veiksmingas nuostatas, kurios pagal teisinį veikimą labiausiai atitiks neveiksmingos dalies tikslus, atsižvelgiant į šių naudojimosi sąlygų turinį bei prasmę.

Galiojantys įstatymai ir jurisdikcija

Šioms naudojimosi sąlygoms taikoma tik Vokietijos teisė. Visi nesutarimai, kylantys dėl šių naudojimosi sąlygų, ypač išsiskyrus nuomonėms dėl jų egzistavimo ir galiojimo, bus sprendžiami kompetentinguose Vokietijos teismuose.