Dealer and consultant search

digital workplace

Nyomtatás

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Kiadó:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Németország

Tel.: +49 (0)2103 77 - 800
Fax: +49 (0)2103 77 - 242
E-mail: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Ügyvezetők: Tim Starken, Carsten Wiemann
A társaság székhelye: Köln, Kölni Cégbíróság HRB 31520
Bankszámla: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX
Közösségi adószám: DE 811 171 420 / Adószám: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: AN_202384_150416

Jogi tudnivalók

Weboldalunk használata során kérjük, vegye figyelembe a következő jogi tudnivalókat:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Köln, 2017

Az Akzo Nobel GmbH és leányvállalatainak (Akzo Nobel) weboldalain megjelenő tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva. A szövegek és képek akár csak kivonatos felhasználása is a szerzői jog megsértésének minősül, amennyiben arra az Akzo Nobel előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kerül sor, így az illegális. Ez különösen érvényes mindennemű használati jogra, így a sokszorosításra, fordításra vagy elektronikus rendszerekben történő feldolgozásra.

Használati feltételek

Alkalmazási terület

Ezt a weboldalt az Akzo Nobel GmbH és a többi AkzoNobel leányvállalat (a továbbiakban „AkzoNobel” vagy „mi”) üzemelteti és tartja fenn. Az Ön ezen weboldalhoz történő hozzáférése és a weboldal használata az alábbiakban látható használati feltételek hatálya alá esik. A weboldalhoz történő hozzáféréssel és a weboldal használatával Ön feltétlenül és teljes mértékben elfogadja ezeket a használati feltételeket. Amennyiben ezen a weboldalon keresztül rendelést ad le, úgy arra további feltételek vonatkozhatnak.

Szellemi tulajdonjogok, védjegyjog és licencek

Alkalmazás

Az AkzoNobel által ezzel a weboldallal kapcsolatosan létrehozott tartalmak és munkák a német jog hatálya alá tartoznak. Minden, harmadik fél általi hozzájárulás (harmadik félnek tekintendő mindenki, aki nem az AkzoNobel konszern tagja) ilyenként kerül megjelölésre. A német jog – különösen a szerzői jogi törvény – határain kívüli sokszorosítás, szerkesztés, terjesztés és más módon történő használat kizárólag az AkzoNobel előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. Ezekről a weboldalakról csak magáncélra készíthető másolat, üzleti célra nem. A weboldalakról készített személyes példányban a tartalom semmilyen formában sem módosítható, és a szerzői jogokra, kereskedelmi márkákra és egyéb üzleti tulajdonjogokra vonatkozó utalásoknak változatlanoknak kell maradniuk.

Szellemi tulajdonjogok, védjegyjog

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen weboldal tartalmára vonatkozó minden szellemi tulajdonjog, különös tekintettel a szövegekre, ábrákra, képekre, hang- és videóanyagokra, HTML-kódra és kapcsolómezőkre (a továbbiakban „tartalom”) vonatkozó jogok az AkzoNobel és/vagy leányvállalatai tulajdonát képezik. Ezek a jogok kiterjednek az AkzoNobel és/vagy leányvállalatai minden szerzői jogára, védjegyére és kereskedelmi márkájára, azonban nem korlátozódnak azokra.

A tartalom akár csak kivonatos felhasználása is a szerzői jog megsértésének minősül, amennyiben arra az AkzoNobel előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kerül sor, így az illegális. Ez különösen érvényes mindennemű használati jogra, így a sokszorosításra, fordításra vagy elektronikus rendszerekben történő feldolgozásra.

A ® jelöléssel ellátott nevek és logók az AkzoNobel védjegyei. Más nevek és logók szintén lehetnek az AkzoNobel védjegyei. Az AkzoNobel az épületbevonatok terén egyes európai országokban engedéllyel rendelkezik.

Licenc

A jelen weboldal tartalma sem hallgatólagosan, sem másként nem tekinthető úgy, hogy azzal az AkzoNobel – akár hallgatólagosan, akár más módon – szerzői jogokra, szabadalmakra, védjegyekre vagy egyéb üzleti tulajdonjogokra vonatkozó licenceket vagy jogokat adományozna vagy ruházna át egy harmadik félnek.

Tartalom és felelősség

A jelen oldal tartalmát díjtalanul és kizárólag tájékozódási célból bocsátjuk rendelkezésre, ezáltal semmilyen üzleti kapcsolat nem jön létre Ön és az AkzoNobel között.

Az AkzoNobel szolgáltatásnyújtóként felelős a saját tartalmakért, amelyeket a Telemédiatörvény (TMG, Német Telemédia Törvény) 2. §-a alapján rendelkezésre bocsát.

Az AkzoNobel igyekszik weboldalainak tartalmát aktualizálni, teljessé és pontossá tenni, erre azonban semmilyen módon nem vállal garanciát. A tartalmak előzetes bejelentés nélkül frissíthetők, bővíthetők, rövidíthetők vagy más módon megváltoztathatók. Az AkzoNobel nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyeket harmadik felek szenvednek el, és amelyek a jelen tartalom használatával kapcsolatosan keletkeznek. Kétség esetén kérjen további jogi információkat közvetlenül az AkzoNobeltől.

A továbbított vagy tárolt külső információk felügyeletére vonatkozóan semmilyen kötelezettséget nem vállalunk (Telemédiatörvény 7. § 2. bekezdés). Amennyiben az AkzoNobel tudomására jut, hogy a saját vagy külső tartalmak törvénysértőek vagy harmadik felek jogait sértik, a kérdéses tartalmak haladéktalanul eltávolításra kerülnek.

Pénzügyi adatok

A weboldal pénzügyi adatokat tartalmazhat. Ezek a pénzügyi adatok, amelyek nem kizárólagosan részvényárfolyamok, kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. Az AkzoNobel nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek esetleg amiatt keletkeznek, hogy ezeket a pénzügyi adatokat nem frissítik folyamatosan. A pénzügyi adatok, például éves beszámolók és jelentések ezen weboldalon történő közzététele nem tekinthető hivatalos közzétételnek, és bárminemű kötelezettség nélkül történik.

A jelen weboldal és annak tartalma nem jelent felhívást vagy ajánlást bármilyen AkzoNobel értékpapírba történő befektetésre. A weboldal látogatói AkzoNobel értékpapír-befektetési vagy -kereskedési döntéseiket ne alapozzák a jelen weboldal tartalmára. A jövőbeli fejlemények és eredmények a weboldalon szereplő nézetektől, véleményektől és várakozásoktól jelentős mértékben eltérhetnek.

Felelősség harmadik felek információiért és hivatkozásaiért

A harmadik felektől származó információk kizárólag ezen harmadik felek véleményét fejezik ki. Az ilyen jellegű információkért az AkzoNobel nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget.

Ezek az oldalak harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Az AkzoNobelnek semmilyen befolyása sincs ezen hivatkozott weboldalak tartalmára. A tartalmak helyességéért mindig a megfelelő szolgáltató vagy üzemeltető felelős, ezért az AkzoNobel semmilyen felelősséget nem vállal ezekkel kapcsolatosan. Amennyiben az AkzoNobelnek jogsértés jut a tudomására, úgy az adott hivatkozás haladéktalanul eltávolításra kerül. A hivatkozások megléte semmilyen módon nem utal arra, hogy a harmadik fél és az AkzoNobel között bármilyen együttműködés állna fenn, és nem jelenti ezen harmadik fél, annak weboldala vagy termékei AkzoNobel általi ajánlását.

Titoktartás és ötletek benyújtása

Egyedül Ön felelős azért, hogy betartsa annak az országnak a törvényeit, amelyből eléri a weboldalat. Amennyiben ezekben a rendelkezésekben kifejezetten másként nem kötjük ki, az Ön által ezen a weboldalon keresztül benyújtott információk egyike sem minősül bizalmasnak, és nem védik tulajdonjogok. Ön biztosítja azt, hogy törvényes jogában áll ezen információkat továbbítani, valamint azt, hogy nem továbbít olyan információkat, amelyek továbbításához a hatályos törvények alapján nincs joga. Az internet nyílt jellege miatt azt javasoljuk, hogy ne adjon meg olyan információkat, amelyeket Ön bizalmas jellegűnek tekint.

Saját és ügyfeleink érdekeinek védelme érdekében az ötletek kéretlen benyújtásának témakörét a lehető legnagyobb gondossággal kell kezelnünk. Az AkzoNobel nem fogad el kéretlenül benyújtott ötleteket, amennyiben azok nem rögzített üzleti kapcsolatból származnak. Különösen fontos, hogy az AkzoNobel az ilyen benyújtott ötleteket egyértelmű üzleti kapcsolat megléte nélkül nem tudja és nem fogja bizalmasan kezelni. Ezért arra kérjük Önt, hogy tartózkodjon kéretlen ötleteknek az AkzoNobel számára ezen weboldalon keresztül történő benyújtásától. Fennáll annak a veszélye, hogy a kéretlen, és ezért nem védett benyújtás következtében az ötlet általánosan ismertté válik, ami által az AkzoNobel jogot szerez arra, hogy az ötletet teljes egészében kidolgozza, alkalmazza, másolja és/vagy üzletileg hasznosítsa anélkül, hogy ezért Önnel szemben bármilyen formában ellenszolgáltatásra vagy elszámolásra válna kötelezetté.

Részbeni érvénytelenség

A használati feltételek részbeni hatálytalansága vagy hatálytalanná válása nem érinti a felek között fennálló jogviszonyt szabályozó egyéb rendelkezések érvényességét. Az érvénytelenné vált részek helyett az AkzoNobel olyan rendelkezéseket vezet be, amelyek jogilag érvényesek, és joghatásukban a lehető legjobban megközelítik azt, ami az érvénytelenné vált rész célja volt, figyelembe véve a használati feltételek tartalmát és lényegét.

Alkalmazandó jog és jogorvoslati hely

A jelen használati feltételek vonatkozásában kizárólagosan a német jogrend irányadó. A jelen használati feltételekkel kapcsolatos nézeteltérések, különösen a létjogosultságukkal és érvényességükkel kapcsolatos nézeteltérések rendezése az illetékes német bíróságok hatásköre.