Dealer and consultant search

digital workplace

Prindi

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Trükis avaldanud:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Saksamaa

Tel: +49 (0)2103 77 - 800
Faks: +49 (0)2103 77 - 242
e-post: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Tegevjuhid: Carsten Wiemann
Juriidiline aadress: Köln, registreeritud ametis "Amtsgericht Köln" HRB 31520
Pangakonto: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX
VAT ID: DE 811 171 420 / KMKR nr: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenteri loakood: AN_202384_150416

Õiguslik teave

Meie veebilehte kasutades palume järgida järgmist õiguslikku teavet.

© autoriõigus Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

Ettevõtte Akzo Nobel GmbH ja selle tütarettevõtete (Akzo Nobel) veebilehtedel esitatud sisu on autoriõiguse objekt. Kõik õigused kaitstud. Tekstide ja jooniste kasutamine, ka osaline, on ilma Akzo Nobeli kirjaliku nõusolekuta vastuolus autoriõigusega ja seega õigusvastane. See kehtib eriti ka kasutamisõiguse kohta, nt paljundamine, tõlkimine või kasutamine elektroonilistes süsteemides.

Kasutustingimused

Kasutusala

Seda veebisaiti hoiab töös Akzo Nobel GmbH ja kõik teised AkzoNobel-kontserni ettevõtted (alljärgnevalt nimetatud „AkzoNobel“ või „meie“). Seoses teie juurdepääsuga sellele veebisaidile ning saidi kasutamisega kehtivad alljärgnevalt esitatud kasutustingimused. Sellele veebisaidile sisenedes ja seda kasutades nõustute te kasutustingimustega täies ulatuses ja ilma reservatsioonideta. Kui esitate sellelt veebisaidilt tellimusi, võivad kehtida täiendavad tingimused.

Intellektuaalomandi kaitse ja autoriõigused, kaubamärgi õigused, litsentsid

Kasutamine

Neil veebilehekülgedel olevatele AkzoNobeli poolt loodud teostele ja sisule kehtib Saksa õigus. Kogu kolmandatele osapooltele kuuluv sisu (kolmas osapool on igaüks, kes ei ole AkzoNobel-kontserni osa) on sellisena tähistatud. Paljundamiseks, töötlemiseks, levitamiseks ning iga liiki kasutamiseks väljaspool Saksa õiguse, eriti autoriõigus, raame, on vaja AkzoNobeli kirjalikku nõusolekut. Nende lehekülgede kopeerimine on lubatud vaid eraviisiliseks kasutuseks, kuid mitte kommertseesmärgil. Neist veebilehekülgedest teie isiklikuks otstarbeks tehtud koopias ei tohi sisu mingil viisil muuta ning muuta ei tohi ka igasuguseid viiteid autoriõigusele, kaubamärkidele jm tööstusomandi õigustele.

Intellektuaalomandi kaitse ja autoriõigused, kaubamärgi õigused

Kui ei ole teisiti öeldud, kuuluvad kõik selle saidi sisuga seotud intellektuaalomandi kaitse ja autoriõigused, eriti õigused tekstidele, piltidele, audio- või videomaterjalidele, HTML-koodile ja funktsionaalsetele üksustele (alljärgnevalt nimetatud „sisuks“) AkzoNobelile ja/või tema kontserni ettevõtetele. Need õigused laienevad ka kõigile AkzoNobeli ja/või tema kontserni ettevõtete autoriõigustele, kaubamärkidele või brändidele, kuid ei piirdu sellega.

Tekstide ja jooniste kasutamine, ka osaline, on ilma Akzo Nobeli kirjaliku nõusolekuta vastuolus autoriõigusega ja seega õigusvastane. See kehtib eriti ka kasutamisõiguse kohta, nt paljundamine, tõlkimine või kasutamine elektroonilistes süsteemides.

®-ga tähistatud nimed ja logod on AkzoNobeli kaubamärgid. Ka muud nimed ja logod võivad olla AkzoNobeli kaubamärgid. AkzoNobel on omandanud litsentsi hoonevärvide valdkonnas valitud Euroopa riikides.

Litsents

Selle veebisaidi sisu ei tähenda vaikimisi või muul viisil AkzoNobeli või mõne kolmanda osapoole litsentside või autoriõiguste, patentide, kaubamärkide või muude tööstusomandi õiguste andmist või ülekandmist.

Sisu ja vastutus

Selle saidi sisu antakse teie käsutusse tasuta ning pelgalt informatiivsel eesmärgil, seeläbi ei teki ärisuhteid teie ning AkzoNobeli vahel.

AkzoNobel kui teenuseosutaja vastutab vastavalt telemeediaseaduse (Telemediengesetz TMG) §-le 2 oma kasutamiseks pakutava sisu eest.

Kuigi AkzoNobel püüab tagada oma veebilehekülgede sisu ajakohasust, täielikkust ja õigsust, ei saa AkzoNobel seda garanteerida. Sisu võidakse ilma ette teatamata värskendada, laiendada, lühendada või muul viisil muuta. AkzoNobel ei vastuta kahjude eest, mis tekkivad kolmandatele osapooltele seoses selle sisu kasutamisega. Kahtluse korral küsige palun otse firmast AkzoNobel täiendavat juriidiliselt siduvat infot.

Puudub kohustus jälgida edastatud või salvestatud võõrinfot (§ 7 lõige 2 TMG). Niipea, kui AkzoNobelile saab teatavaks, et oma või võõras sisu on vastuolus seadustega või rikub kolmandate osapoolte õigusi, eemaldatakse vastav sisu kohe.

Finantsandmed

See veebisait võib sisaldada finantsandmeid. Need finantsandmed, mille hulka kuuluvad ka, kuid mitte ainult, aktsiakursid, on mõeldud vaid üldinformatsioonina. AkzoNobel ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida tingituna asjaolust, et sellised finantsandmed ei ole alati aktuaalsed. Finantsandmete, nt aastaaruannete või finantsaruannete avaldamine sellel veebisaidil ei kujuta endast ametlikku avaldamist ega ole siduv.

Käesolev veebisait ja selle sisu ei kujuta endast palvet või soovitust investeerida ükskõik millisel viisil AkzoNobeli väärtpaberitesse. Selle veebisaidi külastajad ei peaks tuginema käesolevale veebisaidile, kui otsustavad investeerida AkzoNobeli väärtpaberitesse või nendega kaubelda. Tulevased arengud ja sündmused võivad oluliselt erineda sellel veebisaidil esitatud vaadetest, arvamustest või ootustest.

Vastutus info eest ja kolmandate osapoolte lingid

Kolmandatelt osapooltelt pärinev info väljendab nende kolmandate osapoolte isiklikku arvamust. Sellise info eest ei vastuta AkzoNobel mingil viisil.

Need leheküljed sisaldavad linke kolmandate osapoolte välistele veebisaitidele. Nende lingitud veebisaitide sisule puudub AkzoNobelil igasugune mõju. Sisu õigsuse eest vastutab alati konkreetne pakkuja või käitaja, mistõttu ei anna AkzoNobel selles osas mingit garantiid. Kui AkzoNobelile saavad teatavaks seaduserikkumised, eemaldatakse vastav link kohe. Linkide olemasolu ei osuta koostööle nende kolmandate osapoolte ning AkzoNobeli vahel ega kujuta endast AkzoNobeli poolt kolmandale osapoolele, tema veebisaidile või toodetele antud soovitust.

Konfidentsiaalsus ja ideede saatmine

Teie ise vastutate selle riigi õigusnormidest kinnipidamise eest, kust te sellele veebisaidile sisenete. Kui neis määrustes ei ole otsesõnaliselt teisiti öeldud, loetakse kogu teie poolt sellelt veebisaidilt edastatud infot mittekonfidentsiaalseks ning sellele ei laiene tööstusomandi õigus. Te kinnitate, et teil on seaduslik õigus selle info edastamiseks ning et te ei edasta infot, mille edastamiseks puudub teil vastavalt kehtivatele seadustele õigus. Kuna internet on avatud keskkond, paneme teile südamele, mitte sisestada infot, mida loete konfidentsiaalseks.

Nii meie enda kui meie klientide huvide kaitseks tuleb meil väga ettevaatlikult käsitleda temaatikat, mis puudutab ideede saatmist meile omaalgatuslikus korras. AkzoNobel ei aktsepteeri ideede omaalgatuslikku saatmist väljaspool kindlaks kujunenud ärisidemeid. Seejuures on eriti tähtis, et AkzoNobel ei saa selliseid saadetisi käsitleda konfidentsiaalsena, kui puudub ühemõtteline ärisuhe. Seetõttu palume teil mitte saata AkzoNobelile sellelt veebisaidilt omal algatusel ideid. On oht, et omaalgatusliku ja kaitsmata saatmise korral saab idee üldiselt teatavaks, mis annaks AkzoNobelile õiguse neid ideid täies ulatuses arendada, kasutada, kopeerida ja/või ärilisel eesmärgil kasutada, ning AkzoNobelil ei oleks mingisugust kohustust seda teile kompenseerida või teile selle kohta aru anda.

Osaline kehtetus

Kui need kasutustingimused kaotaksid osaliselt kehtivuse, ei puuduta see ülejäänud sätete kehtivust osapoolte vahelistes suhetes. Kehtetu osa asemel lisab AkzoNobel sätteid, mis on õiguslikult kehtivad ning mille õiguslik mõju sarnaneb kõige enam sellele, mida sooviti väljendada kehtivuse kaotanud osaga, võttes arvesse käesolevate kasutustingimuste sisu ja mõtet.

Kohalduv õigus ja kohtualluvus

Neile kasutustingimustele kohaldatakse eranditult Saksa õigust. Kõik lahkarvamused, mis võivad tekkida seoses käesolevate kasutustingimustega, eriti lahkarvamused kasutustingimuste olemasolu ja kehtivuse kohta, lahendavad pädevad Saksa kohtud.