Dealer and consultant search

digital workplace

Tisk

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Vydavatel:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Germany

Tel.: +49 (0)2103 77 - 800
Fax: +49 (0)2103 77 - 242
e-mail: woodcoatings.emea(zavináč)akzonobel.com

Výkonní ředitelé: Tim Starken, Carsten Wiemann
Sídlo společnosti: Cologne, Rejstříkový soud „Amtsgericht Köln“ HRB 31520
Bankovní účet: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX
DIČ: DE 811 171 420 / ID: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: AN_202384_150416

Právní upozornění

Dbejte prosím následujících právních upozornění při využívání naší webové stránky:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

Obsah webových stránek společnosti Akzo Nobel GmbH a jejích dceřiných společností (Akzo Nobel) je chráněn autorskými právy. Všechna práva vyhrazena. Využívání textů a obrázků nebo jejich částí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Akzo Nobel je porušením autorského zákona a tedy nelegální. To se vztahuje zejména na všechna práva využívání, jako je například reprodukování, překlady nebo zpracování v elektronických systémech.

Podmínky použití

Oblast použití

Tyto webové stránky jsou provozovány a spravovány společností Akzo Nobel GmbH a všemi ostatními dceřinými společnostmi AkzoNobel (dále souhrnně uvedenými pouze jako „AkzoNobel“ nebo „my“). Váš přístup na tyto webové stránky a vaše používání těchto webových stránek podléhá podmínkám použití formulovaným dále. Přístupem a využíváním těchto webových stránek nezpochybnitelně a bezvýhradně souhlasíte s těmito podmínkami používání. Budete-li prostřednictvím těchto webových stránek objednávat, mohou platit další podmínky.

Práva duševního vlastnictví, známkové právo, licence

Používání

Obsah a díla na těchto webových stránkách, vytvořená společností AkzoNobel, podléhají německému právu. Veškeré příspěvky třetích stran (kdokoli, kdo není součástí společnosti AkzoNobel, je třetí stranou) jsou takto označeny. Duplikování, úpravy, distribuce a jakákoliv forma používání mimo meze německého zákona, zejména autorského zákona, vyžadují písemný souhlas společnosti AkzoNobel. Kopie těchto stránek je povoleno používat pouze k soukromým účelům, ne ke komerčním účelům. Ve vaší osobní kopii těchto webových stránek nesmí být jejich obsah žádným způsobem pozměňován a jakékoli informace o autorských právech, obchodních značkách a jiných průmyslových vlastnických právech musejí zůstat nezměněny.

Práva duševního vlastnictví, právo ochranných známek

Není-li uvedeno jinak, všechna práva duševního vlastnictví k obsahu těchto stránek, obzvláště práva k textům, obrázkům, fotografiím, audio nebo video materiálům, HTML kódům a ikonám (dále uvedeným pouze jako „obsah“), jsou vlastnictvím společnosti AkzoNobel a/nebo jejích dceřiných společností. Tato práva se vztahují zejména na všechny autorské zákony, na obchodní známky a značky společnosti AkzoNobel nebo jejích poboček, ale neomezují se jen na ně.

Použití obsahu, a to i ve zkrácené podobě, bez předchozího písemného souhlasu společnosti AkzoNobel porušuje ustanovení autorského práva, a je tedy protiprávní. To se vztahuje zejména na všechna práva využívání, jako je například reprodukování, překlady nebo zpracování v elektronických systémech.

Názvy a loga označená symbolem ® jsou ochranné známky společnosti AkzoNobel. Ostatní názvy a loga mohou být rovněž obchodními známkami společnosti AkzoNobel. Společnost AkzoNobel má licenci v oboru stavebních nátěrových hmot ve vybraných evropských zemích.

Licence

Obsah těchto webových stránek nevede implicitně ani žádným jiným způsobem k tomu, že by se licence nebo autorská práva, práva na patenty, obchodní známky nebo jiná práva průmyslového duševního vlastnictví poskytovala nebo převáděla od společnosti AkzoNobel nebo třetí strany.

Obsah a odpovědnost

Obsah těchto webových stránek je poskytován bezplatně a pouze pro informační účely. Nezakládá žádný obchodní vztah mezi vámi a společností AkzoNobel.

Společnost AkzoNobel je jako poskytovatel služeb podle § 2 německého zákona o telekomunikačních službách (Telemediengesetz –TMG) odpovědná za vlastní obsah, který zpřístupňuje k používání.

Společnost AkzoNobel usiluje o aktuálnost, úplnost a správnost obsahu svých stránek, ale nezaručuje ji. Obsah stránek může být aktualizován, rozšiřován, upraven nebo změněn jiným způsobem bez předchozího upozornění. Společnost AkzoNobel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé třetí straně ve spojení s používáním tohoto obsahu. V případě pochybností si vyžádejte dodatečné, právně závazné informace přímo u společnosti AkzoNobel.

Neexistuje povinnost sledovat externí přenášené nebo uložené informace (§ 7 odst. 2 zákona TMG). Jakmile se společnost AkzoNobel dozví o tom, že obsah jejích vlastních stránek nebo externích stránek porušuje zákony nebo práva třetích stran, bude předmětný obsah neprodleně odebrán.

Finanční údaje

Tyto webové stránky mohou obsahovat finanční údaje. Tyto finanční informace, které mohou zahrnovat zejména ceny akcií, jsou zamýšleny pouze jako všeobecné informace. Společnost AkzoNobel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout z důvodu neaktuálních finančních informací. Zveřejnění finančních údajů na těchto webových stránkách, například výročních zpráv nebo ročních uzávěrek, nepředstavuje oficiální zveřejnění a je nezávazné.

Tyto webové stránky a jejich obsah nepředstavují výzvu ani doporučení k žádnému investování do akcií společnosti AkzoNobel. Návštěvníci těchto webových stránek by neměli své rozhodnutí o investování do cenných papírů společnosti AkzoNobel nebo o obchodování s nimi zakládat na informacích na těchto webových stránkách. Další vývoj a výsledky se mohou podstatně lišit od výhledů, názorů nebo očekávání vyjádřených na těchto webových stránkách.

Odpovědnost za informace a odkazy třetích stran

Informace pocházející od třetích stran vyjadřují názory těchto třetích stran. Za takovéto informace nepřebírá společnost AkzoNobel žádnou odpovědnost.

Tyto stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran. AkzoNobel nemá žádný vliv na obsah těchto propojených webových stránek. Za správnost jejich obsahu odpovídá vždy příslušný dodavatel nebo provozovatel a to je důvod, proč společnost AkzoNobel nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Jestliže se společnost AkzoNobel dozví o případu porušení práv, příslušný odkaz bude neprodleně odstraněn. Existence odkazů není odkazem na spolupráci mezi třetí stranou a společností AkzoNobel a není žádným doporučením společnosti AkzoNobel pro předmětnou třetí stranu, jejich webové stránky nebo jejich výrobky.

Důvěrnost a zasílání nápadů

Sami nesete výhradní odpovědnost za dodržování právních norem země, ze které na tyto webové stránky přistupujete. Není-li v těchto ustanoveních výslovně uvedeno jinak, informace, které předáte prostřednictvím těchto webových stránek, nejsou považovány za důvěrné a nejsou chráněny právy duševního vlastnictví. Zaručujete, že jste legálně oprávněni předávat tyto informace a také nepředáváte žádné informace, u nichž byste nebyli oprávněni k jejich předávání v souladu s příslušným zákonem. Vzhledem k otevřené povaze internetu doporučujeme nezadávat žádné informace, které považujete za důvěrné.

V zájmu ochrany našich vlastních zájmů stejně jako zájmů zákazníků musíme s tematikou nevyžádaného zasílání nápadů zacházet s nejvyšší opatrností. Společnost AkzoNobel nepřijímá žádná nevyžádaná podání nápadů mimo pevné obchodní vztahy. Zejména je důležité poznamenat, že společnost AkzoNobel nemůže a nebude jednat s takovými podáními jako s důvěrnými bez jasného obchodního vztahu. Proto nezasílejte společnosti AkzoNobel žádné nevyžádané nápady prostřednictvím těchto webových stránek. Vzniká zde nebezpečí, že nevyžádané a tedy nezabezpečené zaslání nápadu pronikne na širokou veřejnost; v takovém případě by byla společnost AkzoNobel oprávněna plně rozvinout, využít, kopírovat nebo využívat předmětné nápady komerčně, aniž by vás to opravňovalo k jakékoliv podobě kompenzace nebo odpovědnosti.

Částečná neúčinnost

Pokud by tyto podmínky použití byly částečně neplatné, nebo pokud by se staly částečně neplatnými, platnost ostatních ujednání mezi stranami tím zůstává nedotčena. Namísto neúčinných částí zařadí společnost AkzoNobel ustanovení, která jsou právně platná a jejichž právní účinek je nejbližší tomu, co bylo zamýšleno neúčinnou částí, s přihlédnutím k obsahu a smyslu těchto podmínek používání.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky použití podléhají výhradně německému právu. Veškeré názorové rozdíly, které by vyvstaly v souvislosti s těmito podmínkami použití, obzvláště názorové rozdíly ohledně jejich existence a platnosti, budou rozhodnuty příslušnými německými soudy.